herb urzad pracy
Powiatowy Urząd Pracy
w Pleszewie
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Wyspiańskiego 6
tel./fax: 62-74-27-425; 62-74-27-426
Mapa dojazdu ; e-mail:
popl@praca.gov.pl
Bezrobotni zarejestrowani - razemDo 25 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - kobietyKtóre ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - zamieszkali na wsiPowyżej 50 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - ogółemDługotrwale bezrobotne
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobietyBez doświadczenia zawodowego
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - zamieszkali na wsiBez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - ogółemBez wykształcenia średniego
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobietySamotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - zamieszkali na wsiKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
NiepełnosprawniKtóre po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
preloader

2017

styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesień
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 316 155 131 80 872 566 145 89
w tym
osoby
poprzednio pracujące 261 131 116 71 718 463 143 88
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 4 4 3 42 21 36 17
dotychczas nie pracujące 55 24 15 9 154 103 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 190 99 77 46 536 365 85 52
w tym posiadający gospodarstwo rolne 11 8 6 3 29 16 8 6
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 75 38 11 5 75 42 0 0
Cudzoziemcy 0 0 0 0 2 2 1 1
Bez kwalifikacji zawodowych 66 33 20 10 206 135 19 14
Bez doswiadczenia zawodowego 69 30 21 10 191 129 2 1
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 28 0 6 0 170 0 11
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 261 138 95 55 722 478 104 63

z wiersza 12

Do 30 roku życia 172 81 52 28 342 232 33 27
w tym do 25 roku zycia 122 56 28 11 203 128 11 8
długotrwale bezrobotne 56 40 8 6 319 248 1 1
Powyżej 50 roku życia 29 16 21 9 162 69 51 18
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 34 28 12 10 176 165 25 24
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 4 1 4 3 21 17 5 4
niepełnosprawni 17 9 12 9 62 29 16 7
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 876 606 539 382 162 107
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 316 155 190 99 46 22

z tego

po raz pierwszy 94 48 66 35 7 4
po raz kolejny 222 107 124 64 39 18

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 26 19 15 9 3 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 40 1 23 0 7 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 320 195 193 116

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 131 80 77 46

z tego

niesubsydiowanej 113 71 67 42

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 1 1 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 18 9 10 4

z tego

prac interwencyjnych 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 12 6 6 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 3 3 1
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0
inne 1 0 1 0
rozpoczęcie szkolenia 45 10 32 8
w tym w ramach bonu szkoleniowego 19 10 16 8
rozpoczecia stazu 10 10 5 5
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 1 2 1
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 51 32 37 25
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 55 40 26 20
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 0 0 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 2 3 1
innych 22 20 11 10
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 872 566 536 365
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 162 105 117 77

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 306 229 165 116 171 73
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 172 81 122 56 29 16
z tego po raz pierwszy 86 46 77 39 X X
po raz kolejny 86 35 45 17 27 15

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 2 1 1 0 8 4
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 20 1 12 0 1 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 134 77 83 43 38 20

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 52 28 28 11 21 9

z tego

niesubsydiowanej 45 27 25 11 21 9

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 0 0 0 0 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 7 1 3 0 0 0
z tego prac interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 6 1 3 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 0 0
inne 1 0 0 0 0 0
rozpoczęcia szkolenia 26 10 19 8 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 19 10 14 8 0 0
rozpoczęcia stażu 7 7 4 4 1 1
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 0 1 0 0 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 26 15 20 12 5 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 19 14 9 6 3 2
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X 0 0 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X 0 0 4 2
innych 3 3 2 2 4 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 1 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 342 232 203 128 162 69
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 116 77 96 60 22 11
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 0 0
zatrudnione przy robotach publicznych 16 3
odbywające szkolenie 69 25
w tym w ramach bonu szkoleniowego 24 10
odbywające staż 313 228
w tym w ramach bonu stazowego 0 0
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 0 0
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 12 4
w tym powyzej 60 roku zycia 4 2
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 141 53
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 0
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 0

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 0 0
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 0 0
innych 1 0
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 143 53

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 66 22
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 0 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 1
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 9 7 16 12
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 19 10 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 19 10 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 0 0 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 2 1
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 306 25 6 0 43 0

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 296 15 0 0 43 0
miejsce aktywizacji zawodowej 10 10 6 X 0 0

z tego

staże 10 10 6 X 0 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 0 0
dla niepełnosprawnych 0 0 0 0 0 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 245 133 1 0
Przerwali realizację IPD 118 85 0 0
z tym z powodu podjęcia pracy 1 1 0 0
Zakończyli realizację IPD 106 67 1 0
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 1474 957 9 3
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 246 132 247 133 835 545

z tego

profil I X X 4 4 5 3
profil II X X 227 120 685 443
profil III X X 16 9 145 99
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X