herb urzad pracy
Powiatowy Urząd Pracy
w Pleszewie
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Wyspiańskiego 6
tel./fax: 62-74-27-425; 62-74-27-426
Mapa dojazdu ; e-mail:
popl@praca.gov.pl
Bezrobotni zarejestrowani - razemDo 25 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - kobietyKtóre ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - zamieszkali na wsiPowyżej 50 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - ogółemDługotrwale bezrobotne
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobietyBez doświadczenia zawodowego
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - zamieszkali na wsiBez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - ogółemBez wykształcenia średniego
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobietySamotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - zamieszkali na wsiKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
NiepełnosprawniKtóre po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
preloader

2017

styczeńlutymarzeckwiecień
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 232 140 115 47 1211 777 232 126
w tym
osoby
poprzednio pracujące 202 120 106 43 1060 661 231 125
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
14 9 4 1 69 34 55 28
dotychczas nie pracujące 30 20 9 4 151 116 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 139 81 71 31 739 488 148 79
w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 2 4 1 30 16 7 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 24 19 8 8 42 32 3 2
Cudzoziemcy 1 0 0 0 2 1 1 0
Bez kwalifikacji zawodowych 52 25 22 11 263 164 28 15
Bez doswiadczenia zawodowego 47 32 17 11 215 162 1 1
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 14 0 0 0 205 0 10
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 210 135 80 41 980 652 169 89

z wiersza 12

Do 30 roku życia 120 74 53 29 394 283 50 30
w tym do 25 roku zycia 70 44 30 19 207 146 14 6
długotrwale bezrobotne 52 38 10 7 466 352 3 2
Powyżej 50 roku życia 29 13 11 6 283 124 85 32
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 31 24 10 4 229 206 35 30
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 1 1 0 0 15 13 2 1
niepełnosprawni 23 16 8 3 116 74 28 13
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1328 831 814 526 240 126
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 232 140 139 81 46 33

z tego

po raz pierwszy 30 16 20 10 6 4
po raz kolejny 202 124 119 71 40 29

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 4 4 3 3 0 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 1 0 1 0 1 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 349 194 214 119

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 115 47 71 31

z tego

niesubsydiowanej 108 42 68 29

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 3 1 2 0
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 7 5 3 2

z tego

prac interwencyjnych 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 0 0 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0
inne 7 5 3 2
rozpoczęcie szkolenia 9 0 6 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 9 0 6 0
rozpoczecia stazu 81 63 44 36
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 4 2 4 2
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 47 19 35 15
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 77 56 43 32
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 2 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 0 1 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 1 2 0
innych 10 4 7 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1211 777 739 488
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 145 89 96 58

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 452 321 260 186 297 131
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 120 74 70 44 29 13
z tego po raz pierwszy 23 11 18 10 X X
po raz kolejny 97 63 52 34 26 11

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 4 4 4 4 0 0
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 1 0 0 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 175 111 119 80 43 20

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 53 29 30 19 11 6

z tego

niesubsydiowanej 46 24 27 16 11 6

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 1 1 1 1 1 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 7 5 3 3 0 0
z tego prac interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 0 0
inne 7 5 3 3 0 0
rozpoczęcia szkolenia 9 0 5 0 0 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 9 0 5 0 0 0
rozpoczęcia stażu 56 42 41 29 8 5
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 0 0 0 0 1 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 21 10 18 10 4 1
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 33 28 23 20 11 5
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X 0 0 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 0 0
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X 0 0 3 1
innych 3 2 2 2 3 0
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 1 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 394 283 207 146 283 124
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 82 56 61 42 31 12
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 0 0
zatrudnione przy robotach publicznych 0 0
odbywające szkolenie 8 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 8 0
odbywające staż 137 108
w tym w ramach bonu stazowego 0 0
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 0 0
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 13 4
w tym powyzej 60 roku zycia 3 1
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 141 57
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 0 0
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 1 0
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 143 58

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 64 23
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 1 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 4 2
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 5 3 10 4
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 10 1 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 10 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 2 0 2 0
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 2 0 2 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 0 0 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 1 3 2
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 313 99 35 0 32 0

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 232 18 1 0 32 0
miejsce aktywizacji zawodowej 81 81 34 X 0 0

z tego

staże 81 81 34 X 0 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 0 0
dla niepełnosprawnych 0 0 0 0 0 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 203 122 0 0
Przerwali realizację IPD 120 74 1 0
z tym z powodu podjęcia pracy 0 0 0 0
Zakończyli realizację IPD 95 41 0 0
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 1542 1006 9 4
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 202 121 203 122 1159 744

z tego

profil I X X 4 4 11 8
profil II X X 182 105 952 597
profil III X X 17 13 196 139
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X