herb urzad pracy
Powiatowy Urząd Pracy
w Pleszewie
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Wyspiańskiego 6
tel./fax: 62-74-27-425; 62-74-27-426
Mapa dojazdu ; e-mail:
popl@praca.gov.pl
Bezrobotni zarejestrowani - razemDo 25 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - kobietyKtóre ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - zamieszkali na wsiPowyżej 50 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - ogółemDługotrwale bezrobotne
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobietyBez doświadczenia zawodowego
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - zamieszkali na wsiBez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - ogółemBez wykształcenia średniego
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobietySamotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - zamieszkali na wsiKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
NiepełnosprawniKtóre po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
preloader

2017

styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpień
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 241 124 64 25 876 606 162 107
w tym
osoby
poprzednio pracujące 191 92 53 19 733 498 160 106
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 3 3 1 45 25 37 18
dotychczas nie pracujące 50 32 11 6 143 108 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 147 76 39 14 539 382 97 63
w tym posiadający gospodarstwo rolne 11 5 1 0 28 14 6 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 19 11 2 1 28 17 1 0
Cudzoziemcy 0 0 0 0 2 2 1 1
Bez kwalifikacji zawodowych 59 29 16 8 210 143 21 13
Bez doswiadczenia zawodowego 67 40 16 9 180 134 2 1
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 30 0 2 0 182 0 10
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 185 94 48 22 720 500 124 75

z wiersza 12

Do 30 roku życia 110 56 29 14 306 229 39 30
w tym do 25 roku zycia 80 39 17 9 165 116 12 10
długotrwale bezrobotne 42 31 5 4 335 266 1 1
Powyżej 50 roku życia 31 12 12 4 171 73 56 20
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 35 24 4 3 185 174 29 28
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 5 2 0 0 22 19 5 4
niepełnosprawni 19 7 8 5 64 32 17 7
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 964 628 590 396 198 119
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 241 124 147 76 23 8

z tego

po raz pierwszy 33 17 25 12 5 1
po raz kolejny 208 107 122 64 18 7

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 8 6 3 3 0 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 5 0 2 0 1 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 329 146 198 90

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 64 25 39 14

z tego

niesubsydiowanej 58 21 35 12

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 2 1 1 0
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 6 4 4 2

z tego

prac interwencyjnych 0 0 0 0
robót publicznych 1 1 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 3 2 3 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 0 1 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0
inne 1 1 0 0
rozpoczęcie szkolenia 39 1 19 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 22 1 12 0
rozpoczecia stazu 91 59 53 37
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 0 0 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 42 14 23 7
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 70 41 49 28
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 0 0 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 1 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 8 0 6 0
innych 11 5 7 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 876 606 539 382
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 119 81 89 59

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 334 241 178 120 210 85
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 110 56 80 39 31 12
z tego po raz pierwszy 26 14 24 13 X X
po raz kolejny 84 42 56 26 27 12

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 3 3 2 2 3 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 3 0 3 0 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 134 64 91 42 70 24

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 29 14 17 9 12 4

z tego

niesubsydiowanej 26 11 15 7 12 4

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 1 0 0 0 0 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 3 3 2 2 0 0
z tego prac interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0 0 0
podjęcia działalności gospodarczej 2 2 1 1 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 0 0
inne 1 1 1 1 0 0
rozpoczęcia szkolenia 22 1 16 0 1 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 22 1 16 0 0 0
rozpoczęcia stażu 31 24 23 18 31 13
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 0 1 0 0 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 19 8 13 6 5 1
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 30 16 19 8 8 5
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X 0 0 0 0
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X 0 0 8 0
innych 2 1 2 1 3 0
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 4 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 306 229 165 116 171 73
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 73 53 54 37 24 10
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 0 0
zatrudnione przy robotach publicznych 16 3
odbywające szkolenie 65 16
w tym w ramach bonu szkoleniowego 25 1
odbywające staż 333 240
w tym w ramach bonu stazowego 0 0
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 0 0
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 12 4
w tym powyzej 60 roku zycia 3 1
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 144 54
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 0 0
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 4 2
innych 1 0
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 141 53

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 65 22
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 0 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 1
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 6 3 10 6
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 22 1 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 22 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 0 0 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 0 0 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 1 2 1
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 284 97 60 0 37 0

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 193 6 0 0 37 0
miejsce aktywizacji zawodowej 91 91 60 X 0 0

z tego

staże 91 91 60 X 0 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 0 0
dla niepełnosprawnych 0 0 0 0 0 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 216 118 0 0
Przerwali realizację IPD 107 52 0 0
z tym z powodu podjęcia pracy 0 0 0 0
Zakończyli realizację IPD 61 28 0 0
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 1472 990 10 3
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 217 119 217 119 834 586

z tego

profil I X X 5 2 5 3
profil II X X 194 107 673 474
profil III X X 18 10 156 109
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X