herb urzad pracy
Powiatowy Urząd Pracy
w Pleszewie
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Wyspiańskiego 6
tel./fax: 62-74-27-425; 62-74-27-426
Mapa dojazdu ; e-mail:
popl@praca.gov.pl
Bezrobotni zarejestrowani - razemDo 25 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - kobietyKtóre ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani - zamieszkali na wsiPowyżej 50 roku życia
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - ogółemDługotrwale bezrobotne
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - kobietyBez doświadczenia zawodowego
Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu - zamieszkali na wsiBez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - ogółemBez wykształcenia średniego
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - kobietySamotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia
Bezrobotni, którzy podjęli pracę w m-cu - zamieszkali na wsiKobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
NiepełnosprawniKtóre po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
preloader

2017

styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwiec
1.1. Struktura bezrobotnych
Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 228 130 116 58 965 622 209 115
w tym
osoby
poprzednio pracujące 189 103 100 45 825 516 208 114
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
11 4 4 2 63 25 54 20
dotychczas nie pracujące 39 27 16 13 140 106 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 137 74 75 33 581 387 131 69
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 2 2 0 25 14 9 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 24 12 10 7 26 14 2 1
Cudzoziemcy 1 1 0 0 3 2 2 1
Bez kwalifikacji zawodowych 53 32 30 20 231 147 28 15
Bez doswiadczenia zawodowego 54 38 23 18 181 138 1 1
Kobiety, które nie podjeły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 0 21 0 6 0 175 0 14
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 212 122 95 47 805 531 154 80

z wiersza 12

Do 30 roku życia 116 70 52 31 329 242 49 32
w tym do 25 roku zycia 74 43 32 20 179 126 14 8
długotrwale bezrobotne 56 45 15 10 383 292 3 2
Powyżej 50 roku życia 47 17 30 8 225 86 77 24
korzystajace ze swiadczen z pomocy społecznej 0 0 0 0 0 0 0 0
posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku zycia 22 18 10 5 186 175 31 28
posiadajace co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku zycia 4 2 1 0 18 14 3 2
niepełnosprawni 21 13 14 8 87 52 24 12
1.2. Bilans bezrobotnych
Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1106 708 672 442 228 123
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 228 130 137 74 42 22

z tego

po raz pierwszy 37 18 23 10 10 6
po raz kolejny 191 112 114 64 32 16

z tego

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 18 15 10 8 2 0
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 18 8 9 4 3 1
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 369 216 228 129

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 116 58 75 33

z tego

niesubsydiowanej 85 43 54 25

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 2 0 2 0
pracy sezonowej 0 0 0 0
subsydiowanej 31 15 21 8

z tego

prac interwencyjnych 0 0 0 0
robót publicznych 12 3 8 1
podjęcia działalności gospodarczej 14 9 11 6
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 0 0 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0
inne 5 3 2 1
rozpoczęcie szkolenia 31 17 16 9
w tym w ramach bonu szkoleniowego 4 1 3 1
rozpoczecia stazu 69 51 44 32
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 0 0 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 47 22 28 12
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 71 46 45 30
podjęcia nauki 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 4 3 3
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 3 1 0
innych 23 14 15 9
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 965 622 581 387
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 136 82 90 56

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 360 262 204 145 261 113
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 116 70 74 43 47 17
z tego po raz pierwszy 27 13 24 11 X X
po raz kolejny 89 57 50 32 40 14

z wiersza 69

po pracach interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
po robotach publicznych 0 0 0 0 0 0
po stażu 12 10 8 6 1 0
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
po szkoleniu 16 7 8 4 0 0
po pracach społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 146 89 96 59 83 44

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 52 31 32 20 30 8

z tego

niesubsydiowanej 38 23 25 16 18 5

w tym

podjecie działalnosci gospodarczej 0 0 0 0 1 0
pracy sezonowej 0 0 0 0 0 0
subsydiowanej 14 8 7 4 12 3
z tego prac interwencyjnych 0 0 0 0 0 0
robót publicznych 0 0 0 0 12 3
podjęcia działalności gospodarczej 9 5 4 2 0 0
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach grantu na teleprace 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0
podjecia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 0 0 0 0 0 0
inne 5 3 3 2 0 0
rozpoczęcia szkolenia 11 8 5 3 1 0
w tym w ramach bonu szkoleniowego 4 1 2 0 0 0
rozpoczęcia stażu 29 21 25 17 10 8
w tym w ramach bonu stazowego 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0 0 0 0 0
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 0 0 0 0 0
w tym w ramach PAI 0 0 0 0 0 0
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działan aktywizacyjnych 0 0 0 0 0 0
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 0 1 0 0 0
odmowy ustalenia profilu pomocy 0 0 0 0 0 0
niepotwierdzenia gotowości do pracy 23 9 13 7 4 2
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 29 20 20 12 12 6
podjęcia nauki 0 0 0 0 0 0
osiagniecia wieku emerytalnego X X 0 0 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 0 0 0 0 3 3
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X 0 0 5 3
innych 1 0 0 0 17 13
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 1 X X X X
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 329 242 179 126 225 86
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 77 50 58 35 33 13
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 0 0
zatrudnione przy robotach publicznych 4 0
odbywające szkolenie 33 15
w tym w ramach bonu szkoleniowego 8 0
odbywające staż 233 174
w tym w ramach bonu stazowego 0 0
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0
odbywające prace społecznie użyteczne 0 0
w tym w ramach PAI 0 0
zatrudnione w ramach swiadczenia aktywizacyjnego 0 0
zatrudnione w ramach grantu na teleprace 0 0
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne 0 0
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyzej 50 roku zycia 12 4
w tym powyzej 60 roku zycia 3 1
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 144 56
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 0
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 0 0

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 0 0
rozpoczęcia szkolenia 0 0
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 0
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie 0 0
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 0 0
dobrowolnej rezygnacji 0 0
innych 0 0
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 146 56

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 66 23
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 0 0
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 0 0
otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym 0 0
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 0 0
żołnierze rezerwy 0 0
pobierający rentę szkoleniową 0 0
pobierający świadczenie szkoleniowe 0 0
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 0 0
cudzoziemcy 1 0
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 4 2
2.2. Osoby, które
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 0 0 0 0
z własnej inicjatywy 11 4 16 9
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 5 1 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzedy pracy 5 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 0 0 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 3 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 2 0
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 0 0 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 0 0 0 0
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 0 0 4 2
3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr.1 dotyczące pracy razem w tym
niewykorzystane
dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 383 82 28 0 36 0

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 314 13 0 0 36 0
miejsce aktywizacji zawodowej 69 69 28 X 0 0

z tego

staże 69 69 28 X 0 0
przygotowanie zawodowe dorosłych 0 0 0 X 0 0
prace społecznie użyteczne 0 0 0 X 0 0
dla niepełnosprawnych 0 0 0 0 0 0
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 0 0 0 0 0 0
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
Przygotowano IPD w miesiącu sprawozdawczym 178 106 3 1
Przerwali realizację IPD 128 79 2 1
z tym z powodu podjęcia pracy 2 2 0 0
Zakończyli realizację IPD 96 46 0 0
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 1432 950 11 4
3.3. Profile pomocy
Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych dla których ustalono profil pomocy Liczba wywiadów zakonczonych ustaleniem profilu pomocy Liczba bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
w miesiacu sprawozdawczym w koncu miesiaca sprawozdawczego
Ogółem 182 108 182 108 927 604

z tego

profil I X X 1 1 5 4
profil II X X 164 97 735 469
profil III X X 17 10 187 131
4. ZGLOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
Zgłoszenia zwolnień grupowych 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolnienia grupowe 0 0 0 0 X X X X
Zwolnienia monitorowane 0 0 0 0 X X X X